ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษ
elect_2510@hotmail.com      Basic Technology for the future        Samraeng.T|about my website    http://www.vec.go.th
งานด้านฝึกอบรม


8051train
8051microcontroller
pictrain
pic microcontrollertool

power_e
power electronic
scada
scada control system
LAST UPDATE ON 31-07-2007

DSPIC LAB

ARDUINO LAB


บทความ
บทความ PIC C COMPILER

พื้นฐานดิจิตอล 13-06-2007

พัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยี

ไปตามวิถีโลก

กัลยาณมิตร

โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง(High Speed Scooter Project)

วงจร CUT OFF MAIN RELAY กรณีเกิดการลัดวงจรในรถไฟฟ้าทีใช้ BRUSH DC MOTOR

train2019

DEBUG_PWM_GEN

bldc_doc   protel99   pcb_bldc   project_ev

download tool

 

 

 

 
งานค้นคว้าทดลองinduction heating
welding
inverter welding machine

pcbdesign
pcb design & setup nc rounter


PROJECT GASINJECTION 2007

ELECTRONIC CONTROL UNIT ( E C U )

แนะนำเว็บไซด์สำหรับผู้ใช้รถ BMW E34


รายชื่อสมาชิกชมรมไฮบริด

 

 

DYNO TEST 500W BLDC

project cdi

CDI PROJECT

 

Coding Computer control

lab programming computer control

lab microcontroller

 

 

ตัวกู ของกู เกิดขึ้นได้อย่างไร

 

แนะนำเว็บไซด์
  https://www.electronicwings.com

project_microcontroller

PIC? microcontrollers for hobbyists and students with C codes

hotmail.com    

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน

งานนำเสนอบทความทางวิชาการ

       


 

BLDC DRIVE FOR EV PROJECT1    BLDC DRIVE FOR EV PROJECT2